0

Regulamin

§1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Administrator – POWIDŁO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000650383, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5282877882.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.
Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.saleroom.pl.
Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 3. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.
 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) dostęp do Internetu
  b) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;
  d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
 7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w paragrafie 2 pkt 6 pkt a) – d)Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 9. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§3 Zakres świadczonych usług
 1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie oraz zamówienia dostępu do Newslettera.
 2. Zapisanie się do Newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować.
 3. Usługa Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez odznaczenie opcji w ustawieniach swojego Konta.

§4 Własność intelektualna
 1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

§5 Odpowiedzialność
 1. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
  c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
  d) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

§6 Reklamacje
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy POWIDŁO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000650383, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub adres poczty elektronicznej kontakt@saleroom.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.
 4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w paragrafie 6 pkt 1 oraz będąca następstwem nie zastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

§7. Dane Użytkownika i ich ochrona
 1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do następujących danych osobowych Użytkownika: adres e-mail.
 2. Zgodnie z art. 31 Ustawy Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w paragrafie 7 pkt. 1, wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w paragrafie 4 Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Administrator jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.
 3. Użytkownik upoważnia Administratora do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w paragrafie 7 pkt. 1, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w paragrafie 7 pkt. 1 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.
 5. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
 7. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 8. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 9. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7 pkt. 12.
 10. W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte.
 11. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez POWIDŁO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000650383, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5282877882 w celu założenia konta na Serwisie. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z Serwisu.
 12. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

§7 Postanowienia końcowe
 1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności” Serwisu dostępna na stronie: https://www.saleroom.pl/polityka-prywatnosci/
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z 20.12.2017 r.